Books

Books published so far:

2012: Do a bucket, KesselsKramer Publishing

2014: De Tostifabriek, Lemniscaat

2015: Bukken voor je leven, GUP Publishing

2015: Finding myself in India, KesselsKramer Publishing

2016: De olifant die niet wist of hij verdwaald was, Leopold